główny banner Regulamin konkursu

ŻYJ ZIELONO Osiedle wśród fal zieleni

Regulamin konkursu

Regulamin
Konkursu „Spacerownik Przyrodniczy – Łostowice i okolice”

§ 1

 1. Organizatorem konkursu „Spacerownik przyrodniczy – Łostowice i okolice” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest Vivere Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6/2U, 00-845 Warszawa, email: kontakt@vivereverde.pl

 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin). Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

§ 2

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikiem Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

  a) opracują propozycję trasy spacerowej zlokalizowanej na terenie dzielnicy Gdańska Łostowice (lub w jej bezpośredniej okolicy – nie dalej niż 1000 m w linii prostej od granic dzielnicy), a następnie wyślą jej prezentację z uwzględnieniem opisu, ilustracji lub fotografii oraz dobrowolnie zgodzą się na bezpłatne publikowanie wykonanego przez siebie dzieła w formie drukowanej lub cyfrowej,

  b) akceptują niniejszy Regulamin,

  c) zgadzają się na nieodpłatne przekazanie pełnych praw autorskich (wraz z prawami zależnymi) do dzieła.

  d) ukończyły 18 lat lub załączyły zgody na udział w konkursie podpisane przez rodzica lub opiekują.

  e) w przypadku wygranej zgodzi się na udzielenie krótkiego wywiadu i publikację swojego wizerunku.

 1. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez uczestnika działa w postaci propozycji trasy spacerowej zlokalizowanej na terenie dzielnicy Gdańska Łostowice (lub w jej bezpośredniej okolicy – nie dalej niż 1000 m w linii prostej od granic dzielnicy), a następnie stworzenie jej prezentacji uwzględniającej opis i ilustrację lub fotografię.
 1. W konkursie biorą udział dzieła przesłane:
  • w formie cyfrowej za pośrednictwem formularza na stronie http://vivereverde.pl/ , na adres e-mail konkurs@vivereverde.pl , jako wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych Vivere Verde
  (facebook: https://www.facebook.com/OsiedleVivereVerde) lub na dowolnym nośniku umożliwiającym odczyt na komputerach PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows na adres – Biuro Vivere Verde, ul.Niepołomicka 54/42, 80-180 Gdańsk.
  • w formie analogowej na adres – Biuro Vivere Verde, ul.Niepołomicka 54/42, 80-180 Gdańsk.

 1. Niezależnie od formy przesłania dzieła wiadomość powinna zawierać Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej dzieło konkursowe oraz adres e-mail osoby zgłaszającej dzieło konkursowe.

 1. W przypadku utrwalenia w dziele wizerunku osób trzecich obowiązkiem Uczestnika jest uzyskanie zgody w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w celach niniejszego Konkursu. Organizator ma prawo zażądać udokumentowania w/w zgody przez Uczestnika. Każdy uczestnik i osoby trzecie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i utrwalanie ich wizerunku.

 1. Zgłaszając Dzieło Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji (ilość propozycji jest jednym z kryteriów oceny).

 1. Zgłaszając Dzieło Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i że Dzieło jest wolne od wad prawnych.

 1. Z chwilą zgłoszenia Dzieła Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności korzystania ze zgłoszonego Dzieła, na wszelkich polach eksploatacji, w tym również utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wykorzystanie w całości lub części, rozpowszechnianie i publikację w Internecie, udostępnianie publiczne w ramach wystaw, pokazów i innych.

 1. Podczas kwalifikacji z zasady odrzucane będą Utwory zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem.

 1. Oceny dzieł konkursowych dokona powołane przez Organizatora Jury.

§ 4

 1. Terminarz konkursu:
  • nadsyłanie prac do 4 października 2019 roku.
  • zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników 18 października 2019 roku.

 1. Spośród nadesłanych Dzieł Jury konkursowe wyłoni dwóch laureatów i przyzna następujące nagrody: Hulajnogi elektryczne – Mi Electric Scooter Pro.

 1. W ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po zakończeniu Konkursu jego Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami, używając adresu e-mail podanego przy zgłaszaniu Dzieła, w celu uzyskania niezbędnych danych osobowych Zwycięzcy, ustalenia sposobu przekazania nagrody oraz uzyskania danych do rozliczenia podatku.

 1. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie nagroda zwycięzcy przepada na rzecz kolejnego wyłonionego przez Jury Uczestnika.

 1. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

§ 6

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Vivere Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6/2U, 00-845 Warszawa, email: kontakt@vivereverde.pl.

 1. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych (dzieła), w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane dzieła lub ich fragmenty podpisane imieniem i nazwiskiem w przypadku zakwalifikowania dzieła do publikacji pokonkursowej.

 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 1. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

 1. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 7

 1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu „Spacerownik Przyrodniczy – Łostowice i okolice” realizowanego przez Vivere Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 2/4/6/2U, 00-845 Warszawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.

 1. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

 1. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje ich przedstawiciel ustawowy.

 1. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród.

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

 1. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 1. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe wyróżnionych oraz zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

wnętrze

MASZ PYTANIA

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

Administratorem danych osobowych jest VIVERE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), przy ul. Łuckiej 2/4/6. Więcej w polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem.

biuro sprzedaży

Odwiedź biuro sprzedaży na terenie inwestycji

ul. Niepołomicka 52

kontakt